Uslovi kupovine

Uslovi kupovine

Op┬╣ti uslovi ugovora
Rukovalac, vlasnik veb-┬╣opa
Veb-┬╣op webshop.biocomag.ch rukuje BIOCOM-INTERNATIONAL (EUROPE) AG. (u daljem tekstu „Pru┬żalac usluge” ili „BIOCOM”)
Naziv pru┬żaoca usluge: BIOCOM-INTERNATIONAL (EUROPE) AG.
Sedi┬╣te pru┬żaoca usluge: ┬ęvajcarska, 8212 Neuhausen, Zentralstrasse 56.
Adresa elektronske po┬╣te pru┬żaoca usluge: info@biocomag.ch
Veb stranica pru┬żaoca usluge: www.biocomag.ch

Kori┬╣├Ženje veb-┬╣opa
Putem veb-┬╣opa mogu kupovati isklju├Ęivo registrovani ├Ęlanovi distributivne mre┬że BIOCOM-a. Registracija je mogu├Ža putem on-lajn registracionog sistema dostupnog na adresi webshop.biocomag.ch! Za uspe┬╣nu registraciju je pored uno┬╣enja neophodnih podataka, potrebna i kupovina najmanje jednog proizvoda putem internet prodavnice! Slanjem on-lajn registracije novi ├Ęlan prihvata Uslove kupovine BIOCOM-INTERNATIONAL (EUROPE) AG.

Nakon toga novi ├Ęlan dospeva u ra├Ęunarski sistem kompanije, pa mo┬że kupovati/naru├Ęivati proizvode preko interneta.

Odr┬żavanje registracije
Kod BIOCOM-a ne postoje godi┬╣nje naknade za odr┬żavanje, ili obnovu registracije. Registrovanim korisnicima se nakon svake kupovine (sa bodovnom vredno┬╣├Žu) registracija produ┬żuje automatski za jednu godinu.

Prestanak registracije
Ukoliko ├Ęlan mre┬że u toku jedne godine ne ostvari na svoje ime kupovinu u iznosu od jedne bodovne vrednosti, registracija mu prestaje. Time prestaje i mogu├Žnost kupovine uz ├Ęlanski popust, kao i mre┬żne pogodnosti.

Podno┬╣enje narud┬żba
Narud┬żbe se podnose putem internet prodavnice webshop.biocomag.ch, isklju├Ęivo elektronskim putem. Pru┬żalac usluge ne prima narud┬żbe telefonski, faksom, ili po┬╣tom. Obave┬╣tenja u vezi narud┬żbi pru┬żalac usluge tako├░e ┬╣alje elektronskim putem korisniku. Pre podno┬╣enja narud┬żbe korisnik ima priliku izmeniti „kontakt” podatke u vezi isporuke. Narud┬żba se smatra ugovorom zaklju├Ęenim, ali ne i potpisanim posredstvom interneta, ├Ęija sadr┬żina se arhivira i kojem je naknadni pristup i naknadno pretra┬żivanje omogu├Ženo. Na osnovu ugovora, naru├Ęena roba kona├Ęno prelazi u vlasni┬╣tvo i dr┬żavinu kupca nakon izmirenja protivvrednosti fakture. (U slu├Ęaju pla├Žanja pouze├Žem, preuzimanjem pla├Žene po┬╣iljke)
Pravnu regulativu vezanu za ostvarivanje odustanka od podnetih narud┬żbina sadr┬że uredbe vlade date dr┬żave. Povrat kupoprodajne cene se ne odnosi na tro┬╣kove transporta.

Ukoliko naru├Ęeni artikal ima gre┬╣ku, eventualno je o┬╣te├Žen pri transportu, onda ├Že to na┬╣a kompanija zameniti bez naknade. Ukoliko ne postoji mogu├Žnost za zamenu, onda kupac mo┬że po svom izboru dobiti popust, ili odustati od kupovine.

BIOCOM ├Že u├Ęiniti sve u cilju da podaci koji se pojavljuju na njegovim stranicama budu ┬╣to je to mogu├Že najta├Ęnije.

Opisi proizvoda, iskustva, koja se pojavljuju na stranicama BIOCOM-a predstavljaju li├Ęna mi┬╣ljenja. Izjave su bazirane na li├Ęnom iskustvu po┬╣iljaoca materijala, i odslikavaju njihovo mi┬╣ljenje. Proizvodi na stranici se ne smatraju lekovima, upotreba dodataka ishrani ne zamenjuje uravnote┬żenu, raznoliku, raznovrsnu ishranu i zdrav na├Ęin ┬żivota.


Pravilnik o za┬╣titi podataka li├Ęnosti BIOCOM-a

Pretra┬żivanje stranica
Mo┬żete slobodno pretra┬żivati na┬╣im veb-stranicama, bez da morate otkriti bilo kakve podatke li├Ęnosti o sebi. Odre├░ene informacije ipak bele┬żimo kao deo funkcije na┬╣ih veb-stranica, te podatke trenutno ne koristimo za bilo kakav cilj. Li├Ęni podaci, kao ┬╣to su Va┬╣ broj telefona, po┬╣tanska adresa, ili druga informacija, mogu da do├░u u na┬╣ posed isklju├Ęivo ukoliko nam to Vi dobrovoljno stavite na raspolaganje prilikom popunjavanja stranice za registraciju.

┬ęta se de┬╣ava sa podacima koje sa nama podelite?
Va┬╣e podatke ne prosle├░ujemo tre├Žim licima, osim ukoliko tre├Že lice sara├░uje sa nama kao podizvo├░a├Ę na┬╣e kompanije u ispunjavanju narud┬żbe. Me├░utim, u takvom slu├Ęaju, podizvo├░a├Ęi nisu ovla┬╣├Ženi sa├Ęuvati, koristiti, odnosno drugima proslediti podatke li├Ęnosti koje je na┬╣a kompanije njima dostavila. Podatke o li├Ęnosti prosle├░ujemo samo u slu├Ęaju, kada nas na to zakon obavezuje.

Ukoliko putem na┬╣ih veb-stranica prikupimo Va┬╣e podatke o li├Ęnosti, njih mo┬żemo sa├Ęuvati i koristiti za pra├Ženje Vama pru┬żenih usluga ili proizvoda koje ste Vi kupili. Mo┬żemo ih koristiti i da Vam okrenemo pa┬żnju na prilike, koje verujemo da Vas mogu interesovati. Na primer, mo┬żemo Vam poslati informacije o na┬╣im proizvodima putem elektronske po┬╣te. Ukoliko ne ┬żelite primati ovakve informacije, ovu svoju ┬żelju nam mo┬żete bilo kada saop┬╣titi putem elektronske po┬╣te, nakon ├Ęega ├Žemo Vas ukloniti sa na┬╣e liste.

Kako ├Ęuvamo prikupljene podatke?
Podatke o li├Ęnosti koje ste nam saop┬╣tili ├Ęuvamo elektronski, a mo┬żemo ih koristiti samo mi. Od u├Ęesnika u elektronskom trgovinskom lancu (prevoznici, itd.) tra┬żimo, da se pridr┬żavaju na┬╣eg pravilnika o ├Ęuvanju poslovne tajne, i saop┬╣tavamo im samo onoliko informacija, koje su neophodne da bi isporu├Ęili robu koju ste Vi naru├Ęili. Ne odgovaramo za eventualne dodatne informacije koje Vi saop┬╣tite ovim licima.

Korisnik ima potpunu odgovornost za sve narud┬żbe i druge transakcije prilikom kojih je upotrebljena njegova lozinka. Zbog toga Vas molimo da obratite pa┬żnju da adekvatno sa├Ęuvate poverljivost Va┬╣e lozinke. Ova odgovornost korisnika ne postoji ukoliko njegova lozinka bez njegove krivice dospe do neovla┬╣├Ženog(ih) lica. BIOCOM ne├Že snositi odgovornost zbog neispunjenja narud┬żbe, ka┬╣njenja, ┬╣tete nastale zbog prekida usluge i/ili gubitka poslovnih ili li├Ęnih informacija ili drugih finansijskih gubitaka.

 

Automatsko prikupljanje podataka pri poseti stranici.
Takozvani kola├Ęi├Ži (engleski 'cookies') su fajlovi male veli├Ęine koje ├Ęuvamo na Va┬╣ ra├Ęunar, da Vas identifikujemo prilikom Va┬╣e posete. Kola├Ęi├Ži imaju za cilj i da Vas ne uznemiravamo ponovljenim slanjem istog obave┬╣tenja, ili da bolje skrojimo na┬╣e stranice VA┬ęIM potrebama. Osim gore navedenog, prikupljamo i op┬╣te informacije o Va┬╣oj poseti. Sa├Ęinjavamo statistiku na primer o dnevnom broju posetilaca, o naj├Ęe┬╣├Že pose├Živanim stranicama i o vremenu provedenom na stranicama. Ovi podaci nam omogu├Žavaju da bolje upoznamo potrebe na┬╣ih posetilaca, pa da im pru┬żimo proizvode i usluge u skladu sa ovim potrebama. Ovako prikupljene podatke ne povezujemo sa podacima na osnovu kojih Vas mo┬żemo li├Ęno identifikovati. To zna├Ęi da smo zabele┬żili posetu, ali da je identitet posetioca ostaje nepoznat.